กปน.องค์กรโปร่งใสใส่ใจระบบประปา

รมช.มหาดไทย เป็นประธานในงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ด้านระบบประปา รองรับการเป็น Smart City นอกจากนี้ กปน.ยังได้คะแนน 93.21 จากประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

วันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะนายก สปปท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สปปท. ให้การต้อนรับ

ภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ "การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพด้านการประปา” โดยวิทยากรจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และหัวข้อ "การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคประปาเพื่อรองรับการเป็น Smart City” โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล การจัดนิทรรศการและเทคโนโลยีในงานประปาโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการศึกษาดูงาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จ.ปทุมธานี และ จ.นครนายก

นายนิพนธ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งจะต้องอาศัยการบูรณาการและความร่วมมือจากหลายฝ่ายร่วมกันสร้างผลสัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้น จึงขอชื่นชม สปปท. ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังและส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ และได้จัดกิจกรรมดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศชาติไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ทางด้านนายปริญญา ได้กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ สปปท. ครบรอบ 48 ปี ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายผู้ที่อยู่ในวิชาชีพการประปาของประเทศไทย เพื่อบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นพัฒนาภารกิจของการประปาเพื่อประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญ และยังเป็นโอกาสที่สมาชิก สปปท. จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาสมาคมต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ รมช.มหาดไทย ได้ร่วมกิจกรรมประปาพบประชาชน "Change for Better CARE” ณ มัสยิดอัลวาริซซุนนะฮ (โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์) ชุมชนสุเหร่าคลองเคล็ด เขตประเวศ กรุงเทพฯ ซึ่งการประปานครหลวง (กปน.) จัดขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา โดยเน้นการพัฒนาการบริการและระบบประปา เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงน้ำสะอาดปลอดภัย ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การให้บริการงานประปา การตรวจและซ่อมท่อประปาเบื้องต้น การสำรวจท่อรั่วภายในบ้าน การให้บริการล้างถังพักน้ำ รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ และใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่ามากยิ่งขึ้น ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย  

"Change for Better CARE” คือ กปน. พัฒนาและปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน เพื่อมอบสิ่งที่ดีกว่าให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำ (C = Customers) สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน (A = Appreciation) ด้วยการตอบสนองที่ทันท่วงทีรวดเร็ว (R = Response & Rapid) และทุกการดำเนินงานของเรา จะสร้างประโยชน์ที่แท้จริง (E=Effectiveness) ต่อประชาชนและประเทศชาติ อย่างเท่าเทียม (E=Equal) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (E=Environment)

ได้ 93 คะแนนประเมินหน่วยงานรัฐ   

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีหน่วยงานรัฐร่วมประเมินทั้งหมด 8,058 หน่วยงาน นั้น ผลปรากฏว่า การประปานครหลวงได้คะแนน 93.21 ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจกระทรวงมหาดไทย และอันดับที่ 11 จากรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 54 หน่วยงาน

ผลคะแนนดังกล่าว เป็นผลมาจากการที่ กปน. ได้ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และพันธมิตรคู่ค้าในการทำธุรกิจร่วมกัน ด้วยความไว้วางใจในทุกมิติ สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งยกระดับให้เป็น "มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก" โดย กปน. พร้อมขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นในระดับองค์กรและระดับประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

  • date : 07-04-2020