นายสมโภชน์ อาหุนัย

สำหรับรางวัล Thailand Top Company Awards 2018 เป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย 
ที่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจและมีหลักธรรมาธิบาลความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการปรับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล โดยมุ่งหวังให้รางวัลดังกล่าว สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างของวิธีคิด วิธีปฏิบัติให้แก่ภาคธุรกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยต่อไป

นายสมโภชน์ อาหุนัย 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA

  • date : 18-11-2018